เกี่ยวกับ

ฝ่ายวางแผน สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในฝ่ายแบ่งหน้าที่งานทั้งหมดออกเป็น 6 งาน คือ

 

  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนงานและงบประมาณ
  • บริหารครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
  • ติดตามและประเมินผล
  • บริหารความเสี่ยง
  • งานสารสนเทศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายแผน ได้ที่ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หรือ ดูรายละเอียดในการติดต่อ และ แผนที่ในการเดินทางได้ที่  >หน้าติดต่อเรา<

 

About the Author