ติดต่อเรา

ฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3888 ต่อ 5237

ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

About the Author