แผนปฏิบัติราชการ 2559

 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผังยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About the Author